Hồ sơ pháp lý dự án khu đô thị Tân Thanh Elite City Thanh Liêm, Hà Nam

 

Pháp lý dự án Tân Thanh Elite City đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khách hàng trong thời điểm ra hàng đợt 1 tại dự án. Cùng Manhcuongbds tìm hiểu chi tiết về tình trạng pháp lý của dự án qua bài viết dưới đây nhé.

phối cảnh dự án Tân Thanh Elite City

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Xây dựng năm 2014, Luật quy hoạch đô thị năm 2009. Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 57 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý ở quy hoạch đô thị số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 về quy định chi tiết một số điều của Luật kiến trúc;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 12/2016 TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị:

Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 134-TB/TU ngày 01 tháng 7 năm 2021 về quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 một số dự án đô thị,

Theo các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 1140/QĐ- UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 ban hành Quy định về thiết kế quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm đến năm 2040. Văn bản số 485 UBND-GTXD ngày 03 tháng 3 năm 2021 về việc chủ trương lập Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới tại Thị trấn Tân Thanh, Truyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21); Quyết định số 665 QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21);

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm (tại Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021); của Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 1344/TTr-SXD ngày 24 tháng 6 năm 2021, kèm theo Báo cáo thẩm định số 1333/BC-SXD ngày 23 tháng 6 năm 2021).

Pháp lý dự án Tân Thanh Elite City

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02 21), với những nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT0221)

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm.

3. Tính chất, phạm vi, quy mô khu vực nghiên cứu

3.1. Tinh chất: Là khu nhà ở đô thị có mật độ trung bình, có các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích đô thị đồng bộ.

3.2. Phạm vi, quy mô ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch:

– Vị trí nghiên cứu thuộc các lô đất HH9, DT7, DT8 và một phần lô MN12 Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2040, vị trí cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp lô đất thương mại dịch vụ DV-13,

+ Phía Nam giáp các lô đất DT10 và DT11;

+ Phía Tây giáp đường vành đai kinh tế T-4;

+ Phía Đông giáp kênh KT6 và đường quy hoạch rộng 25,0m.

– Quy mô:

+ Quy mô diện tích: Diện tích nghiên cứu trực tiếp lập quy hoạch khoảng 11,9ha (tăng 0,4ha từ 11,5ha theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt). + Quy mô dân số: khoảng 1.300 người.

4. Mục tiêu

– Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2040.

– Hình thành khu vực đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối với khu dân cư hiện trạng và các dự án đã, đang triển khai trong khu vực.

Pháp lý khu đô thị Tân Thanh Elite City

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ các Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ- CP ngày 03/3/2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; đạo Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL.ĐT02.21); Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 13/10/2021.

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL.ĐT02.21); Quyết định 144/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 v/v giao đất cho công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh để thực hiện dự án đầu tư xây dụng khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21); Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi số 10/GP-UBND ngày 29/8/2023;

Căn cứ các văn bản: số 974/SXD-QLXD của Sở Xây dựng ngày 04/5/2022 thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21); số 546/SCT-QLNL ngày 25/4/2022 của Sở Công thương v/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án – hạng mục di chuyển đường điện 35kV, cấp điện và chiếu sáng; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1601/TD-PCCC ngày 19/5/2022 của Phòng CS PCCC&CNCH–Công an tỉnh Hà Nam chứng nhận; Quyết định số 76/QĐ-STN&MT ngày 29/4/2022 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án;

Căn cứ các biên bản làm việc ngày 02/6/2021 với Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Nam thỏa thuận phương án, quy mô thiết kế hoàn trả các công trình thủy lợi thuộc ranh giới nghiên cứu dự án; biên bản làm việc ngày 10/3/2022 với Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Nam thỏa thuận điều chỉnh phương án, quy mô thiết kế hoàn trả các công trình thủy lợi thuộc ranh giới nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; biên bản làm việc ngày 12/3/2021 thỏa thuận đấu nối xả nước mưa dự án; Biên bản thỏa thuận xin mượn và đấu nối vào đường ĐX08; văn bản số 01/2022/CVĐT-NS ngày 05/3/2022 của công ty xây dựng Đồng Tâm đấu nối nguồn nước cấp cho dự án;

Xét đơn xin cấp giấy phép xây dựng của Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh; kèm theo Quyết định 111/QĐ-TT ngày 06/7/2022 của Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh phê duyệt dự án, Quyết định số 03/2023/QĐ-TT ngày 25/7/2023 phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau 1 kế cơ sở hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (nhà văn hóa); báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công số 177/2023/Vinace ngày 24/7/2023 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và lắp đặt thiết bị Việt Nam – VINACE; báo cáo số 42/TBTT-TĐ ngày 24/07/2023 của Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây lắp Thành Đạt kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng – phần di chuyển đường điện 35kV và cấp điện, chiếu sáng. Cấp cho Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh. Địa chỉ: Thôn Lời, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 2. Được phép xây dựng các công trình phần hạ tầng kỹ thuật:

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21), trong phạm vi đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam giao đất tại Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 v/v giao đất cho công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh để thực hiện dự án

– Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Pháp lý dự án Tân Thanh Elite City

Chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư cồ sử dụng đất; Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 1150/QĐ- UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21); Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21); Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21); Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2742/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận Liên danh: Công ty TNHH Hợp Tiến – Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thủy sản Thống Nhất là Nhà đầu tư thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Pháp lý khu đô thị Tân Thanh Elite City

Giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Văn bản số 1446/QHPTTTNĐ-PGĐTĐ ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1150/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21); số 1807/QĐ- UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL- ĐT02.21); số 144/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 về việc chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21);

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Liêm;

Căn cứ Kết luận của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị giao ban Ủy ban tuần 31/2023 ngày 27 tháng 7 năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 284/TTr-STN&MT ngày 26 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 119.348,1 m đất tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL- ĐT02.21) theo dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021. Trong đó:

– Giao 71.112,6 mỏ đất để xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, gồm: Đất giao thông là: 47.121,6 m; đất bãi đỗ xe là: 3.456,6 m; đất cây xanh, mặt nước là: 13.124,8 m; đất kênh mương là: 6.570,8 m2;

đất nhà văn hóa là: 838,8 m.

Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án: Theo tiến độ thực hiện dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Giao 45.132,6 m đất ở theo quy hoạch được duyệt cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh.

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hoặc người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Giao 3.102,9 m đất cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh thuê đất để đầu tư xây dựng trường mầm non theo Dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời hạn thuê đất: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định giao đất.

Vị trí, ranh giới, diện tích đất giao, cho thuê được xác định theo Tờ đo đạc, chỉnh lý khu đất xin giao đất số 119/ĐĐ-CL, tỷ lệ 1/1000 do Công ty cổ phần Trắc địa và Tài nguyên Môi trường Minh Châu lập ngày 07 tháng 7 năm 2022, được Phòng Quy hoạch, Đăng ký và Đo đạc bản đồ – Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận ngày 18 tháng 8 năm 2022.

Diện tích đất giao, cho thuê đã được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm quyết định thu hồi đất và thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Pháp lý khu đô thị Tân Thanh Elite City

Trên đây Manhcuongbds đã chia sẻ các giấy tờ pháp lý dự án Tân Thanh Elite City để quý khách hàng nắm được. Chúc quý khách hàng sớm mua được lô đất đẹp tại dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH

Bài viết liên quan đến dự án:

5/5 - (2 bình chọn)